Disclaimer


Disclaimer: door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze voorwaarden voor gebruik. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u geen gebruik van deze site te maken.

Eigendom: deze site valt onder de Auteurswet 1912 en is het bezit van en wordt bewerkt door Wijdegang. Geen enkel materiaal van www.hygrometer-shop.nl mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, ge-upload, gepost, verzonden, of gedistribueerd in enige vorm, behalve dat u slechts één kopie van het materiaal mag downloaden op welke losstaande computer dan ook voor uw persoonlijke, non-commerciële thuisgebruik, voorbehouden dat u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten in stand houdt. Veranderen van het materiaal of gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een inbreuk op het auteursrecht van Wijdegang en andere eigendomsrechten. Het commercieel gebruik van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site op enig andere site of op een computernetwerk is verboden (zie ook het hoofdstuk Copyright).

Informatie: mits anderszins gespecificeerd wordt het materiaal op deze site slechts gepresenteerd met als doel het geven van informatie en het promoten van producten, beschikbaar binnen de Europese Unie.

Verantwoordelijkheid: Wijdegang garandeert niet dat de onderdelen van deze site ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderszins schadelijke onderdelen. U (en niet Wijdegang) draagt zelf alle daaruit voortvloeiende kosten voor service, reparatie of correctie. Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright/Intellectueel eigendom: Wijdegang is zich ervan bewust dat er vragen kunnen zijn omtrent copyrights betreffende de www.hygrometer-shop.nl site. Mochten er derden zijn die menen aanspraak te kunnen maken op of die vragen hebben over onderdelen van deze site i.v.m. copyright, laten zij zich dan wenden tot Wijdegang via het contactformulier op deze website. De website van www.hygrometer-shop.nl hebben wij auteursrechtelijk laten registeren bij het merkendepot van het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom. De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Wijdegang, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieer bare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijdegang, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.