Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn
tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop
Keurmerk in werking per 1 juli 2012.

INHOUD

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging    
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen                         
ARTIKEL 16 – Branchegarantie                    
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen        
ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop
                     Keurmerk            
AANVULLENDE VOORWAARDEN inzake BETAALMOGELIJKHEDEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot
een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de
Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt met ondernemer bedoelt: Fa.Wijdegang,
handelend onder de naam Hygrometer-shop.nl, gevestigd
Schippergracht 16, 1011TS te Amsterdam, e-mail info@wijdegang.nl,
BTW-identificatienummer NL077408391B01,
registratienummer KvK: 50225596
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een
relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende
autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische
ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van
toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels
toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt
de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,
kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,
is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt
van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
  handelingen
- daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de
  overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
  waarbinnen de
- ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien
  de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
  afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
   basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo
  ja op welke
- wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
  overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
  verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
  overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en
  de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische
  weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
   consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
   inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
   tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
   verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
   overeenkomst    een duur heeft van meer dan één jaar of van
   onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
   slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door
de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten
minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de
overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument
zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk
bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer
dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
   voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
   herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk
   in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
   heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
   producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
   specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
   markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
   consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
   vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
   tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument
   is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw
tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die
de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of
een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op
een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van
de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met
een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de
ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier
van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info.
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de
Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,
kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel
door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen
bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het
geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het
geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil
voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling
is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak
is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende
of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening
op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd.
Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of
Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van
de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar
leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee
maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor
te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het
vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt
dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies,
wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting
Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor
te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument
een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk
en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting
Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt
dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor
zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam
en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan
de consument.

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK

1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet
wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze
op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat
bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod
de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam


AANVULLENDE VOORWAARDEN inzake BETAALMOGELIJKHEDEN
Betaling is in beginsel uitsluitend mogelijk middels een van de
weergegeven betaalmogelijkheden, namelijk iDeal, overschrijving en
PayPal/creditcard. Indien de consument en de ondernemer uitdrukkelijk
een andere betaalwijze overeenkomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen, tenzij anders is overeengekomen, te worden
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen
na afgifte van stukken met betrekking tot die dienst. Betaling onder
rembours is ook mogelijk, maar de extra kosten hiermee gemoeid,
zullen worden doorberekend.

Laatst gewijzigd 1 juli 2012